وابستگی سازمانی

1392/11/1 0:0

 

نویسندگان محترم مقالات علمی ، لطفا توجه فرمایید!

 
¨ درج آدرس غلط دانشگاه در مقالات، باعث پایین رفتن كاذب جايگاه علمي دانشگاه در رتبه‌بندي‌هاي ملي و بين‌المللي مي‌شود.

 
¨ فقط آن‌دسته از مقالات پژوهشگران محترم كه در آن‌ها نام سازمان به صورت صحيح به‌عنوان Affiliation درج شده باشد مشمول امتياز ارتقا و ترفيع پايه ساليانه خواهد بود.

 
¨ به مقالات اعضاي هيات علمي، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه كه حاوي Affiliation غلط يا ناقص باشند مطابق با مصوبات هیات امنا دانشگاه به تاریخ 1388/11/7 و 1392/3/20 ، تسهيلات تشويق و پاداش مقالات یا تسهیلات شرکت در همایش های خارج از کشور تعلق نمي‌گيرد.

 
¨ مقاله‌اي كه واجد آدرس صحيح دانشگاه نباشد، به‌عنوان مقاله منتشرشده از پايان‌نامه براي دانشجويان مورد قبول واقع نمي‌گردد.

 
¨ در مجلاتی که در تعداد کلمات مندرج در آدرس محدودیت دارند، درج نام : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران یا Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran الزامی می باشد.

 
¨ در مقالاتی که در نشریات علمی-پژوهشی فارسی یا انگلیسی زبان داخلی چاپ می شوند، در صورت وجود دو وابستگی سازمانی (Affiliation)، الزاماً باید وابستگی اول مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باشد.

 
¨ کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هر مقطع و رشته اي می بایست Affiliation اولیه خود را در مقالات فارسی، انگلیسی و طرحهاي تحقیقاتی غیرپایان نامه اي، بصورت زیر رعایت نمایند:

«Student Research and Technology Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.»؛ چنانچه طرحهاي پایان نامه اي نیز جزء طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی باشند، رعایت آدرس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی الزامی می باشد.

 

 

دانشکده ها

 

University Schools

دانشکده ها

Department of ………, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran

گروه ...، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of Dentistry, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran

گروه ...، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Department of Social Medicine, School of Medicine, Bushehr
University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

گروه ...، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of Para-Medicine, Bushehr
University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

گروه ...، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Department of ………, School of Public Health, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran

گروه ...، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

THE PATTERN

Department of (name), School of (name of school), Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 

 

بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی
 

Hospital:

بیمارستان

Department of …….., Fatemeh Zahra (s) Hospital, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran

بخش .....، بیمارستان فاطمه زهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Department of …….., “The Persian Gulf
Martyrs” Hospital, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

بخش .....، بیمارستان شهدای خلیج فارس ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Clinical Research Development Center, The Persian Gulf Martyrs Hospital, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Research Centers:

مراکز تحقیقاتی

The Persian Gulf Nuclear Medicine Research
Center, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

The Persian Gulf Tropical Medicine and Infectious Diseases Research
Center, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran.

مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

The Persian Gulf Marine Biotechnology Medicine Research Center, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 

System Environmental Health and Energy Research Center, The Persian Gulf Biomedical
Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

 

The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical
Sciences, Bushehr, Iran

مركز تحقيقات زيست فناوری دريايي‌ پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

 

 

مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

 

  

پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

 

معاونت ها 

Vice-Chancellors:

معاونت ها

Vice-Chancellor for Culture & Student Affairs, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

معاونت دانشجویی وفرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

Vice-Chancellor for Education, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

معاونت آموزش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

Vice-Chancellor for Research, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

Vice-Chancellor for Administration& Resources Development, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

Vice-Chancellor for Public Health, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

 

 

Vice-Chancellor for Food & Pharmaceutics, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

Vice-Chancellor for Medical Treatments, Bushehr University of Medical Sciences,
Bushehr, Iran

معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

لطفا توجه فرمایید در نمایه های بین المللی وابستگی سازمانی باید یکسان باشد، بر همین اساس عنوان دانشگاه با ترجمه کامل (یعنی همراه با عبارت and health services) درج نمی گردد و ذکر عنوان Bushehr University of Medical Sciences کافی و لازم است.

 

 

 دریافت فایل وابستگی سازمانی

 

دریافت فایل وابستگی سازمانی پژوهشکده و مراکز تحقیقات

 


تاریخ بروز رسانی:   8 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >