نقشه سایت معاونت تحقیقات و فناوری
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
تاریخچه، چشم انداز، اهداف و راهبردها
درباره ما
معرفی معاون تحقیقات و فناوری
چارت سازمانی
فرآیندهای معاونت
اولویت های پژوهشی
Collapse سامانه پژوهشیارسامانه پژوهشیار
سامانه پژوهشیار
راهنمای سامانه پژوهشیار
Collapse مدیریت‌هامدیریت‌ها
مدیریت پژوهش و ارزيابي تحقيقات
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
مدیریت توسعه فناوری سلامت
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
مصوب
پایان یافته
Collapse مرکز رشدمرکز رشد
زیست فناوری سلامت خلیج فارس
تفاهم نامه
Collapse مراکز تحقیقات مراکز تحقیقات
زیست فناوری خلیج فارس
واحد توسعه تحقیقات بالینی
پزشکی هسته‌ای خلیج فارس
طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
Collapse مجلات و نشریات دانشگاهمجلات و نشریات دانشگاه
دو ماه نامه طب جنوب
مجله پرستاری گروه های آسیب پذیر
واحد نشریات دانشگاه
اداره علم سنجی
کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
Collapse كميته تحقيقات و فناوری دانشجوييكميته تحقيقات و فناوری دانشجويي
معرفي
سرپرست كميته
شوراي مركزي
واحد پژوهش
Collapse کارگاه ها (توانمندسازی هیات علمی و کارشناسان)کارگاه ها (توانمندسازی هیات علمی و کارشناسان)
ثبت نام کارگاه شناسایی مجلات نامعتبر
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
مجلات نامعتبر و جعلی
انتشارات دانشگاه
سامانه نوپا
Collapse مخازن سازمانی  Institutional Repositoryمخازن سازمانی Institutional Repository
سامانه مدیریت جامع امور تحقیقاتی (پژوهشیار)
eprints
وابستگی سازمانی (Affiliation)
Collapse پایگاه نتایج پژوهش های سلامتپایگاه نتایج پژوهش های سلامت
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت بوشهر
Collapse خدمات معاونت (فرم‌ها و مدارک)خدمات معاونت (فرم‌ها و مدارک)
خدمات الکترونیک
خدمات غیر الکترونیک
Collapse شوراها و کمیته هاشوراها و کمیته ها
زمانبندی شوراها
شوراها و کمیته ها
راهنمای جستجو در سایت
نقشه سایت
تماس با ما
< >