شوراي مركزي

1391/3/6 0:0


وظايف :   

1- تصويب سياستگزاريهاي يكساله علمي – پژوهشي، آموزشي و اجرائي كه توسط دبير ارائه مي گردد.
2- تصويب آيين نامه داخلي كميته
تائيد نهايي تمامي مواردي که در شوراي مرکزي مصوب شده باشند با نظر سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي جاري خواهد شد. 


 جلسات شورای مرکزی : 
 
جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد.

حضور دبير جهت برگزاري جلسات شوراي مركزي الزامي نيست. در غياب دبير كميته جلسات شوراي مركزي توسط قائم مقام وي هدايت و اداره مي شود. قائم مقام در ابتداي جلسه و با انتخاب اكثريت حضار مشخص مي شود.

غيبت 3 جلسه يا بيشتر توسط يكي از اعضاي شوراي مركزي به منزله خروج از شورا تلقي شده و ادامه حضور و عضويت وي منوط به راي مثبت 3/2 حاضرين در جلسه (رأي مخفي)مي باشد.
 
در صورت حذف عضوي از شورا به هرعلت، بالا ترين رأي فرد انتخاب شده در جلسه مجمع عمومي جايگزين او خواهد شد.

زمان تشكيل جلسات با تصميم اعضاي گروه تعيين و دستور كار هر جلسه در جلسه قبل مشخص خواهد شد. در صورت عدم تشكيل جلسات به علت به حد نصاب نرسيدن اعضا، براي غايبين غيبت منظور خواهد شد.

حداقل تعداد تشكيل جلسات هر ماه يك جلسه است.

در 10 دقيقه ابتداي هرجلسه، به رسميت شناخته شدن جلسه و رئيس جلسه مشخص و پس ازآن، جلسه رسمي و به مدت حداقل 90 دقيقه پس از شروع ادامه خواهد يافت. 
ارائه يک نسخه از صورتجلسه ها به کارشناس مسئول کميته
تحقيقات دانشجویي ( خانم مرضیه قربانی) دانشگاه الزامي است. 
 


تاریخ بروز رسانی:   29 دی 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >