سرپرست كميته

1391/3/6 0:0

 
 
تعريف : سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي از اعضاي هيات علمي است كه با حكم رياست دانشگاه براي مدت 2 سال منصوب مي شود. سرپرست كميته در حال حاضر آقاي دکتر بهرام احمدی مي باشد.

عزل و نصب مجدد سرپرست بر عهده رياست دانشگاه است.

وظايف سرپرست :

(1) نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحدهاي تابعه آن
(2) ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاهها در جهت اهداف كميته
(3) انجام امور اداري و مالي كميته
(4) پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با كميته هاي دانشگاههاي ديگر و ساير مراکز پژوهشي و آموزشي و اداره هماهنگي تحقيقات دانشجوئي
(5) نظارت برانطباق مصوبات شوراي مركزي با قوانين جاري دانشگاه و تصويب و امضاي آن در صورت تطابق.
(6) عزل و نصب دبير: شوراي مرکزي دبير کميته را به سرپرست پيشنهاد و در صورت تصويب 3/2 حاضرين حکم انتصاب وي را تنفيذ مي کند

تبصره : در صورت پيشنهاد 3/2 اعضاء شوراي مركزي سرپرست موظف به عزل دبير مي باشد

(7) تنفيذ حكم مسئولين هر يك از واحدها
(8) بررسي و در صورت امكان قبول استعفاي دبير و هر يك از اعضاي شوراي مركزي
(9) نظارت بر عملكرد مسئولين واحدها
(10) حضور در جلسات
 


تاریخ بروز رسانی:   29 دی 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >