دكتر اکرم فرهادی (معاون تحقیقات و فناوری)


جهت ارتباط با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

 33450178 077

آدرس:

بوشهر، ریشهر، خیابان سلمان فارسی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >