پژوهشگر


12 آذر 1401
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مطابق بند "ک" انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 1401

 

14 شهريور 1401
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مطابق بند "ک" انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 1401

 

25 ارديبهشت 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401

 

27 بهمن 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1400

 

5 آذر 1400
فراخوان انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استانی

 

23 آبان 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم 1400

 

2 شهريور 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم 1400

 

8 خرداد 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول 1400

 

2 آذر 1399
انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه سوم 99

 

10 آبان 1399
شناسایی و تجليل از پژوهشگران حوزه بيمه سلامت در هفته پژوهش

 

13 تير 1399
تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

 

17 خرداد 1399
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1399

 

20 بهمن 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 98

 

18 آذر 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 98

 

5 آذر 1398
رویداد ملی هفته پژوهش و شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استان و دانشگاه

 

30 شهريور 1398
شناسایی و انتخاب پژوهشگر برگزیده حوزه بیمه سلامت

 

23 شهريور 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 98

 

11 اسفند 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سال 97

 

2 دی 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 97

 

3 مهر 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

 

19 خرداد 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

 

2 آذر 1395
فراخوان هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

 

20 آبان 1394
4آذر، آخرین موعد دریافت مستندات جهت انتخاب پژوهشگر برتر سال 1394

 
 
 
< >