وزارت.بهداشت


4 ارديبهشت 1403
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس رتـبه دوم ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را کسب کرد
کسب رتبه دوم واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس در کشور

 

1 آبان 1402
پـذیرش دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور وزارت بهداشت
پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور وزارت بهداشت

 
 
 
< >