نیماد


2 امرداد 1400
فراخوان حمایت از طرحهای تحقیقاتی در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) امرداد ۱۴۰۰

 

23 خرداد 1400
اولویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19 مشترک از طریق معاونت بهداشت و معاونت تحقیقات و فنآوری جهت فراخوان از طریق نیماد

 

20 ارديبهشت 1400
اولویت طرح‌های پژوهشی بر تجمیع داده‌های مطالعات کوهورت عضو شبکه کوهورت ایران در فراخوان خردادماه ۱۴۰۰ موسسه نیماد

 

4 ارديبهشت 1400
فراخوان اردی بهشت ماه گرنت پژوهشگران فرهیخته موسسه نیماد

 

21 تير 1399
فراخوان نهم گرنت پژوهشگران فرهیخته موسسه نیماد : مرداد 1399

 

7 ارديبهشت 1399
فراخوان ویژه کرونا نیماد 6 لغایت 20 اردیبهشت

 

18 آذر 1398
فراخوان نهم طرح‌هاي تحقيقاتي (۱۵ آذرماه لغایت ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸) مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

 

6 آبان 1397
فراخوان ششم طرح‌هاي گرنت پژوهشگران فرهیخته (نیماد) (آبان‌ماه 1397)

 

14 بهمن 1394
فراخوان دوم طرح های تحقیقاتی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

 
 
 
< >