انتخاب


22 آبان 1401
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه

 

25 ارديبهشت 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401

 

27 بهمن 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1400

 

5 آذر 1400
فراخوان انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استانی

 

23 آبان 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم 1400

 

2 شهريور 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم 1400

 

8 خرداد 1400
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول 1400

 

21 آبان 1399
رویداد ملی هفته پژوهش و شیوه نامه های انتخاب پژوهشگر و فناور برتر استان و دانشگاه

 

17 خرداد 1399
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1399

 

20 بهمن 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 98

 

18 آذر 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 98

 

23 شهريور 1398
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 98

 
 
 
< >