معاونین ادوار

1401/9/30 0:0

 

دکتر سید محمدهادی امامت

دکتری علوم تغذیه (متخصص تغذیه)

مدت معاونت:  1402 - تاکنون 

 

دکتر اکرم فرهادی

دکتری ژرنتولوژری (سالمندشناسی)

مدت معاونت: 1400 - 1402

 

 

دکتر غلامرضا خمیسی پور

دکتری هماتولوژی و بانک خون

مدت معاونت: 1396 - 1400

 

 

دکتر افشین استوار

دکتری اپیدمیولوژی

مدت معاونت: 1390 - 1396

 

 

 

دکتر مریم روانی پور

دکتری پرستاری

مدت معاونت: 1388 - 1390