معاونین ادوار

1401/9/30 0:0

 

دکتر اکرم فرهادی

دکتری ژرنتولوژری (سالمندشناسی)

مدت معاونت: 1400 - تاکنون

 

 

دکتر غلامرضا خمیسی پور

دکتری هماتولوژی و بانک خون

مدت معاونت: 1396 - 1400

 

 

دکتر افشین استوار

دکتری اپیدمیولوژی

مدت معاونت: 1390 - 1396

 

  

 

 

دکتر کیوان زندی

دکتری ویروس شناسی

مدت معاونت: 1387 - 1390