دبير كميته

1391/3/6 0:0

 

تعريف : دبير يكي از اعضاء فعال كميته است كه باانتخاب شوراي مركزي و حكم سرپرست كميته به مدت يكسال به اين عنوان منصوب مي گردد. دبير کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه در حال حاضر آقاي محمد مير محمد صادقي مي باشد.

عزل دبير بر عهده سرپرست است.

تبصره : در صورت پيشنهاد 3/2 اعضاء شوراي مركزي مبني بر عزل دبير، سرپرست موظف به عزل وي مي باشد.


وظايف دبير :

1) انجام امور داخلي كميته
2) ارائه برنامه يكساله علمي، آموزشي، و پژوهشي و اجرائي به شوراي مركزي و کارشناس مسئول کميته
3) ايجاد هماهنگي بين واحدهاي كميته
4) انجام مصوبات شوراي مركزي كميته پس از تاييد سرپرست
5) نظارت بر حسن اجراي اساسنامه و آيين نامه داخلي كميته
6) ارائه گزارش كار به شوراي مركزي و کارشناس مسئول کميته
7) مسئوليت جلسات شوراي مركزي و مجمع عمومي بر عهده دبير است.
8) ارزيابي عملكرد گروه هاي مختلف كميته تحقيقات دانشجوئي و ارائه آن به شوراي مركزي و کارشناس مسئول کميته


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >